OVK Örebro

Obligatorisk Ventilationskontroll

Närkes Energiteknik utför OVK i hela Örebro med omnejd. Vi besiktigar ditt ventilationssystem och vid eventuella brister kan du ta hjälp av oss för att åtgärda dem. Ring oss gärna på tel: 019-611 78 85 eller kontakta oss genom vårt formulär.

Kontakta oss om OVK

  Vad innebär OVK?

  Obligatorisk ventilationskontroll, förkortat OVK, är lagstadgat för att garantera att byggnader där många människor vistas under långa perioder är ordentligt ventilerade.

  Hur ofta ska OVK-besiktning göras?

  Vid nybyggen görs en OVK redan vid installation för att kontrollera att systemet fungerar korrekt, därefter sker OVK med regelbundna intervaller. Hur ofta OVK utförs beror på vilken typ av byggnad och ventilationssystem det handlar om.

  Det är byggnadens ägare som ansvarar för att OVK genomförs. Bor man till exempel i ett flerbostadshus är det fastighetsägaren ansvaret ligger på.

  Nedan listas hur ofta olika typer av byggnader behöver kontrolleras, följt av en lista som förklarar vad de olika förkortningarna betyder:

  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande byggnader oavsett ventilationssystem – kontrolleras var tredje år

  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader med FT- eller FTX-ventilation – kontrolleras var tredje år

  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader med S-, F- eller FX-ventilation. – kontrolleras var sjätte år

  • En- och tvåbostadshus med FX- eller FTX-ventilation– Besiktning sker endast vid installation

  S-ventilation = självdragsventilation.
  F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
  FT-ventilation = fläktventilation där både frånlufts- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
  FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
  FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

  Hur går OVK till?

  Vid en OVK kontrollerar vi att ditt ventilationssystem inte sprider föroreningar som kan vara skadliga samt hur luftflödet och systemet i helhet fungerar. Vi ser också till att instruktioner och skötselanvisningar för systemet finns tillgängliga. Precis som vid en nyinstallation ser vi över systemets funktion vid varje återkommande besiktning och undersöker om det finns möjlighet att optimera systemet och förbättra energiförbrukningen utan att försämra inomhusklimatet.

  När vi är klara med besiktningen har all information kring ventilationssystemet skrivits ner i ett protokoll som vi skickar till byggnadsnämnden i kommunen. I protokollet antecknar vi eventuella fel och brister som behöver åtgärdas. En kopia lämnas även till byggnadens ägare. Det är sedan ägaren till byggnaden som ansvarar för att eventuella fel åtgärdas, men det är kommunens och byggnadsnämndens ansvar att kontrollera att ägaren genomför OVK samt åtgärdar eventuella fel.

  Vanliga frågor om OVK

  Måste jag beställa en OVK?

  Det är lagstadgat i plan- och bygglagstiftningen att alla lokaler ska genomgå en OVK för att se till att ventilationssystemen fungerar som de ska. En OVK måste genomföras innan ett nytt ventilationssystem tas i bruk. Sedan är det obligatoriskt att genomföra en OVK var tredje eller vad sjätte år, beroende på vad det är för byggnad och dess användningsområde. Om ägaren av en byggnad inte genomför OVK har byggnadsnämnden rätt att beordra ägaren att göra det. Även privatpersoner måste genomföra OVK vid nybyggnationer eller ombyggnationer.

  Hur lång tid tar en OVK?

  En OVK-besiktning tar ungefär mellan 1-3 dagar att genomföra. Samtliga utrymmen i lokalen där människor brukar vistas måste kontrolleras. Ventilationen ska fungera och uppfylla vissa krav.

  Vad händer om ventilationen inte fungerar som den ska?

  Får du en underkänd OVK behöver samtliga fel åtgärdas. En rapport kommer att skrivas där bristerna är listade. Om åtgärder inte tas kan byggnadsnämnden beordra ägaren att lösa problemen.

  Kontakta oss

  Vill du ha förslag på vilken produkt som passar bäst i ditt hem? Slå oss en signal så hjälper vi dig att hitta rätt.

  Kontakta oss