OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll

Närkes Energiteknik utför OVK i hela Örebro med omnejd. Vi besiktigar ditt ventilationssystem och vid eventuella brister kan du ta hjälp av oss för att åtgärda dem.

Ring oss på 019-611 78 85 eller använd kontaktformuläret nedan.

OVK, eller obligatorisk ventilationskontroll lagstadgades för att garantera att byggnader där många människor vistas under långa perioder är ordentligt ventilerade. Vid nybyggen görs en OVK redan vid installation för att kontrollera att systemet fungerar korrekt. Därefter sker OVK regelbundet.

Det är byggnadens ägare som ansvarar för att OVK genomförs. Bor man till exempel i ett flerbostadshus är det fastighetsägaren ansvaret ligger på.

Beroende på typ av byggnad och typ av ventilationssystem sker kontrollerna olika frekvent. Nedan listas hur ofta olika typer av byggnader behöver kontrolleras följt av en lista som förklarar vad de olika förkortningarna betyder.

• Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader oavsett ventilationssystem – vart tredje år.

• Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader med FT- eller FTX-ventilation – vart tredje år.

• Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader med S-, F- eller FX-ventilation. – vart sjätte år.

• En- och tvåbostadshus med FX- eller FTX-ventilation– Endast besiktning vid installation.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Vid en OVK kontrollerar vi att ditt ventilationssystem inte sprider föroreningar som kan vara skadliga och hur luftflödet och systemet i helhet fungerar. Vi ser också till att instruktioner och skötselanvisningar för systemet finns tillgängliga. Precis som vid en nyinstallation ser vi över systemets funktion vid varje återkommande besiktning och undersöker om det finns möjlighet att optimera systemet och förbättra energiförbrukningen utan att försämra inomhusklimatet.

När vi är klara med besiktningen har all information kring ventilationssystemet skrivits ner i ett protokoll som vi skickar till byggnadsnämnden i kommunen. I protokollet antecknar vi eventuella fel och brister som behöver åtgärdas. En kopia lämnas även till byggnadens ägare. Det är sedan ägaren till byggnaden som ansvarar för att eventuella fel åtgärdas men kommunens och byggnadsnämndens ansvar att kontrollera att ägaren genomför OVK samt åtgärdar eventuella fel.